FİKİR TARİHİMİZDE HÜR FİKİRLERİ YAYMA CEMİYETİ

KİTAPLAR ARASINDA Perembe 20 Haziran 2019 14:25

Yayına hazırlayan: Özlem Çağlar Yılmaz Liberte Yayınları

Fikir Tarihimizde Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti

Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti kişisel hürriyetler, anayasal yönetim, hür teşebbüs gibi fikirleri açıklıkla savunan liberal çizgisi belirgin bir kuruluş olarak kısa ömrüne önemli ve etkili faaliyetler sığdırmış. 

Cemiyetin kuruluşu Cumhuriyetin tek partili döneminin sona erdiği, siyasî hayatla birlikte sivil toplumun da yeniden canlandığı bir sürece denk gelmektedir. Cumhuriyetin demokrasiyle birleşmeye başladığı dönemde, Cemiyet, gerek hukukî ve siyasî sistemin tesisine gerekse çoğulcu, hürriyetçi bir toplumun zihnî kabullerinin oluşmasına katkıda bulunmayı, bunun için de siyasî bir hareket olmak yerine sivil toplum alanında kalarak fikrî ve sosyal faaliyetleri tercih etmiş. 

Cemiyetin bıraktığı tarihî fikrî miras hem yolun başındaki gençlere hem fikrî çalışma yapmak isteyenlere, hem de karar vericilere, uygulayıcı bürokratlara, iktisadî ve sosyal 

müteşebbislere ve medya mensuplarına yol gösterici nitelikte.