'Gençlikle güçlü Türkiye'

Bu sene, 19 Mayıs'ın yüzüncü yılını idrak etmenin haklı kıvanç ve övüncünü yaşıyoruz. "Kurtuluş"tan; "Kuruluş"a uzanan kutlu yolda, zoru başaran ve mazlum milletlere örnek teşkil eden Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarının aziz ve temiz hatıraları önünde, bu vesile ile bir kez daha saygıyla eğiliyoruz.

“Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, iktisadi zaferlerle donatılmadıkça verimli sonuç alınamaz” sözünü, 1923 yılında kayıtlara geçiren Mustafa Kemal’in, “ekonomiye hakimiyet ve dirayet” bakımından eşi benzeri bulunmayan bir lider profili çizdiği, herhalde tartışılmaz bir gerçektir. 

23 Nisan’ı; çocuklara, 19 Mayıs’ı; gençlere adayan Kurucu İrade, aslında, “uzun soluklu duruş ve anlayış”ın, sosyo-ekonomik alandaki en rafine örneğini insanlığa armağan etmiştir. 

İşletme-yönetim biliminin en önemli analiz araçlarından birisi; Durumsallık Analizi’dir. Halihazırdaki durumun gerçekçi tespiti yapılmadan, ileriye yönelik formül üretmek mümkün olmadığına göre, Durumsallık Analizi hemen her iş ve girişimde ilk adımı-temeli oluşturmaktadır. Nitekim Atatürk’ün, Nutuk’un ilk sayfalarında, bir kurmay subay titizliği ile halihazırdaki durum ile koşulları değerlendirdiğini biliyoruz. İşte, “geleceğimizin teminatı gençlerimiz”in halihazırdaki profil ve yönelişlerini tespit etmek, bu bakımdan önem taşımaktadır.

Türkiye’de, 15-24 yaş arası on üç milyona yakın gencimiz yaşamaktadır; toplam nüfusun %16’sı “genç” kategorisinde değerlendirilmektedir. Genç nüfusun en fazla olduğu iller arasında Hakkari ve Şırnak başı çekerken; Muğla ve Balıkesir, en az yoğunluğa sahip illerimiz olarak görülmektedir. 

Türkiye’nin genç nüfus oranının yüksekliği; her daim vurgulanan bir klişe haline gelmiş olmakla birlikte hızla yaşlanan ve “orta yaş ağırlıklı” bir ülke haline geldiğimizde bir gerçektir. Nitekim genç nüfus oranı 2030’da %14’e, 2060’da %11.8’e ve nihayet 2080’de %11.1’e düşeceği tahmin edilmektedir. 

Okullaşma oranı bakımından, ilkokulda; %91.5 olan nispet; lise düzeyinde %83.6; üniversite özelinde %45.6’ya düşmektedir, ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin oranı ise, %25’e ulaşmaktadır. Ülkemizde, ilkokuldan üniversite düzeyine kadar öğrenci başına yapılan kamu harcamaları OECD ortalamasının yarısından az bir düzeye ulaşabilmektedir. Gençlerin %58.3’ü şimdiye kadar almış oldukları eğitimden memnun olduklarını beyan etmektedirler. 

Toplumun en dinamik grubunu oluşturduğu düşünülen gençlerin dörtte birinin; eğitim ve istihdam dışı kalmış olması, etki ile açılımları üzerinde düşünülmesi gereken önemli bir oluşumdur. 

Gençlerde istihdam oranının %35’le sınırlı kalması ve işsizlik oranının %20’lerin üzerine tırmanması, acil ve kapsamlı eylem planlarının gereğine işaret etmektedir. Bununla birlikte gençlerimizin %76’sı çalıştığı işinden; %49’u ise elde ettiği kazançtan memnun olduğunu beyan etmektedir. Gene, gençlerin mutluluk kaynağı olarak; ilk sırayı (%50.5) sağlık; ikinci sırayı (%20) başarıya verdiklerini belirtmek gerekir. 

Tahmin edileceği üzere gençlerde internet kullanımı neredeyse tümünü kapsayacak şekilde %93’e ulaşmış olup, on gençten dokuzu “internettedir.” Dijital dünya ile irtibatta kalma konusunda herhangi bir çekince ve sıkıntısı olmayan genç nüfusun; gerçek dünyanın problemleri ile mücadele azminin, “sanal dünyanın görece kaçış ve rahatlığı” tarafından törpülenmesine; erozyona uğratılmasına karşı dik durmayı başarması ümit edilir.